Русский

פיצוי מחברת החשמל – יש דבר כזה!

 

בעת חידוש אספקת החשמל לאחר הפסקת חשמל, נוצר לעיתים רבות "נחשול מתח". נחשול זה עלול לגרום נזק למכשירי החשמל בביתכם.

(לכן אם ידוע מראש על קיומה של הפסקת חשמל יזומה – יש להיערך בהתאם).

לעיתים חברת החשמל מפצה על נזקים שנגרמו למכשירי חשמל עקב נחשול מתח פתאומי.

 

המשך…